Blinn Jacobs, Apeiron, 2018, casein, oil pastel gatorboard, 22" x 33"

Blinn Jacobs, Artemis, 2018, casein, oil pastel gatorboard, 41.25" x 39"

Blinn, Jacobs, Counterpoise Bue Gold, 2009, casein, oil pastel gatorboard, 20" x 17.5"

Blinn Jacobs, Apeiron, 2018, casein, oil pastel gatorboard, 22" x 33"